Algemene voorwaarden
 


Lees onze algemene voorwaarden goed door om niet voor verrassingen komen te staan.

 

Reserveren

Reserveren:

 • De borden dienen via de website gereserveerd te worden. Dit is verplicht. Bij voorkeur 2 weken van tevoren.
 • Vragen en opmerkingen bij voorkeur via internet. Telefonisch kan maar dan graag na 18 uur of in het weekend.
 • De prijzen zijn allemaal incl. 21% BTW.

Afhalen & retourneren

Afhalen & retourneren:

 • Afhalen en retourneren kan 7 dagen per week, volgens eerder overeengekomen afspraak.
 • Bij het afhalen van het object dient het gehuurde object reeds betaald te zijn middels overboeking naar bankrekeningnr 128.1335.70 IBAN NL05 RABO 01281335 70 met referentie naar het bord.
 • De borg bedraagt € 50,- en dient vooraf te worden betaald en zal na inlevering van het bord, weer worden overgemaakt naar het gebruikte bankrekeningnummer.
 • De huurder dient bij het afhalen van de borden zich verplicht te legitimeren aan de hand van een geldig Nederlands legitimatiebewijs.
 • Na de huurperiode brengt u het gehuurde object compleet, schoon en netjes in de oorspronkelijke staat op de afgesproken tijd retour. Bij het te laat retourneren berekenen wij een boete van €10,- per dag in rekening.
 • Bij het te vroeg retour bezorgen van het gehuurde object, wordt geen restitutie verleend voor de resterende huurtermijn.
 • De huurder kan na afloop van de huurperiode verlengen. Men moet er wel rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, omdat het object al weer gereserveerd kan zijn.
 • Eventueel kan een bord ook bezorgd worden; daarvoor geldt: De bestellingen kunnen in een straal van 15 km rond Baak bezorgd worden voor € 25,- als u dat wenst. In een straal van 30 km vragen wij € 35,- bezorgkosten. Woont u verder weg. Dan rekenen wij € 0,40 per extra km heen en terug.
 • Wanneer u alleen een versierpakket wilt bestellen en wij dienen dit op te sturen, wordt € 5,- aan verzendkosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid:

 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde object mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing of andere oorzaken zijn voor rekening van de huurder. Indien er aan het gehuurde object schade is ontstaan, dient u dit direct bij ons te melden.
 • U word verzocht maatregelen te treffen om schade aan het gehuurde object te voorkomen, bijv. door storm, sneeuw, vandalisme.
 • Het is niet toegestaan het gehuurde object te verhuren aan derden.
 • Het is niet toegestaan om het object te beplakken, er gaten in te boren, te beschrijven of op een of andere manier te beschadigen en veranderingen aan te brengen.
 • De huurder kan Het Achterhoeks Bordje op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze borden met bijbehorende bevestigingsmaterialen om het bord te verankeren in de grond.

Privacy Statement

Privacy statement:

Het Achterhoeks Bordje Het Achterhoeks Bordje, gevestigd aan de Steenderseweg 8 7223 LA Baak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hetachterhoeksbordje.nl

info@hetachterhoeksbordje.nl

Steenderseweg 8

7223 LA Baak

+31575441862

 

Astrid Deckers is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Achterhoeks Bordje Hij/zij is te bereiken via info@hetachterhoeksbordje.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Achterhoeks Bordje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en/of achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetachterhoeksbordje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Achterhoeks Bordje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Achterhoeks Bordje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Achterhoeks Bordje) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Achterhoeks Bordje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en/of achternaam > bewaartermijn 7 jaar > Aangezien de naam vermeldt staat op de factuur wordt deze 7 jaar bewaard.

– Adresgegevens > bewaartermijn 7 jaar > Aangezien de adresgegevens vermeldt staan op de factuur wordt deze 7 jaar bewaard.

– Telefoonnummer > bewaartermijn 7 jaar > Aangezien het telefoonnummer vermeldt staat op de factuur wordt deze 7 jaar bewaard.

– E-mailadres > bewaartermijn 7 jaar > Aangezien het emailadres vermeldt staat op de factuur wordt deze 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Achterhoeks Bordje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Achterhoeks Bordje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Achterhoeks Bordje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Achterhoeks Bordje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetachterhoeksbordje.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Het Achterhoeks Bordje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Achterhoeks Bordje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hetachterhoeksbordje.nl